Prof. Jerzy Piotr

Gwizdała

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 2016–2020

Kandydat na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 2020–2024

Nie wiatr, a ustawienie żagli decyduje o tym, dokąd płyniemy

Uniwersytet Gdański ma swój wyznaczony cel, misję, idee i wartości. Dynamicznie zmieniające się okoliczności, ciągle przyspieszająca rzeczywistość, kolejne wyzwania, przed którymi staje człowiek, społeczeństwo i państwo, są jak zmieniający swój kierunek wiatr. Wiemy jednak, co jest dla nas istotne, dokąd zmierzamy i co jest naszym dziedzictwem. Dlatego najważniejsze w najbliższych decydujących latach jest, by nadal podążać obranym przez nas kursem. Największym wyzwaniem tego okresu jest sprostanie zmianom, które wprowadza nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Udało się nam przygotować Uniwersytet do tych zmian. Zyskał Uniwersytet, nasza wspólnota akademicka, każdy z nas – nauczycieli akademickich i pracowników. Zależy nam, by jak największe korzyści odnieśli nasi studenci i doktoranci. Wszystkie podejmowane wysiłki mają służyć dobru wspólnemu, naszemu regionowi i naszej Ojczyźnie. Tej zasadzie podporządkowałem wszystkie działania i temu będę wierny w kolejnych latach mojej pracy dla Uniwersytetu Gdańskiego. Winston Churchill powiedział, że polityka od męża stanu różni to, że polityk myśli o następnych wyborach, a mąż stanu myśli o następnym pokoleniu. Uczestnicząc w świętowaniu obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, myślę o kolejnych jego 50 latach. Vivat Academia!

W jakim miejscu jest dziś Uniwersytet Gdański, czyli co zrealizowaliśmy przez ostatnie 4 lata?

Zgłaszając swoją kandydaturę na rektora Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 r., w swojej wizji rozwoju UG postawiłem 5 strategicznych celów:

 • Kontynuacja starań o uzyskanie statusu uczelni badawczej poprzez program projakościowego wspierania badań naukowych i publikacji wyników w najlepszych wydawnictwach
 • Zwiększenie udziału kadry naukowej UG w krajowych i międzynarodowych programach i projektach badawczych
 • Budowa międzynarodowych sieci badawczych
 • Uzyskanie najwyższych kategorii w parametryzacji
 • Wsparcie dla dyscyplin naukowych, które przystąpią do kolejnych parametryzacji
 • Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji wydarzeń naukowych na UG

1. Podniesienie jakości badań naukowych i kształcenia oraz ich umiędzynarodowienie:

 • utworzenie dwóch Międzynarodowych Agend Badawczych, finansowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej:
  • Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
  • Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych
 • uzyskanie statusu Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego – „European University of the Seas, SEA-EU”
 • udział w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – uzyskanie zwiększenia subwencji (do 102%) na podniesienie jakości badań naukowych w ciągu najbliższych 6 lat.

2. Doskonalenie kształcenia poprzez wprowadzenie nowych kierunków studiów i specjalizacji, w tym znacznej części o profilu praktycznym, m.in.:

 • Informatyka stosowana
 • Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
 • Produkcja form audiowizualnych
 • Ubezpieczenia (studia interdyscyplinarne)
 • Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia
 • Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
 • Geografia fizyczna z geoinformacją
 • Criminology and criminal justice (studia w języku angielskim)

3. Wsparcie pracowników naukowych i doktorantów:

 • ustanowienie Nagrody im. Profesora Karola Taylora za osiągnięcia naukowe dla profesorów
 • wsparcie publikacji tekstów przez młodych badaczy poprzez utworzenie czasopisma „Progress. Journal of Young Researchers”
 • wsparcie dla wydawnictw popularnonaukowych oraz publikacji anglojęzycznych poprzez dofinansowanie ich wydań
 • popularyzacja aktywności i osiągnięć pracowników naukowych UG oraz promowanie Uczelni w celu pozyskiwania nowych studentów poprzez wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych środków przekazu
 • podnoszenie kompetencji kadr akademickich w myśl zasady kształcenia ustawicznego
 • poszerzenie oferty szkoleń i kursów

4. Podniesienie pozycji międzynarodowej UG oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej, międzyuczelnianej i międzysektorowej:

 • uzyskanie prestiżowego statusu Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego – „European University of the Seas, SEA-EU”
 • partnerstwo strategiczne z Uniwersytetem w Edynburgu w ramach współpracy z Międzynarodowym Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG
 • partnerstwo strategiczne z Austriacką Akademią Nauki w Wiedniu w ramach współpracy z Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG
 • realizacja ok. 50 grantów międzynarodowych w ramach programów Horyzont 2020, Interreg i innych
 • podpisanie w latach 2016–2019 umów o współpracy akademickiej z 85 uniwersytetami zagranicznymi z całego świata
 • rozwinięcie współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską w zakresie wspólnych projektów i badań naukowych
 • intensyfikacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza poprzez działalność Centrum Analiz i Ekspertyz, Centrum Transferu Technologii i uczelnianą spółkę celową do komercjalizacji TechTransBalt Sp. z o.o.
 • uzyskanie statusu członka organizacji „Pracodawcy Pomorza”

5. Zwiększenie społecznej odpowiedzialności Uczelni

 • uruchomienie na UG projektu Uniwersytetu Dzieci i Uniwersytetu Dzieci w Klasie
 • utworzenie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza
 • zwiększenie liczby słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

6. Poprawa warunków socjalnych pracowników i studentów UG

 • utworzenie Przedszkola Uniwersyteckiego dla dzieci pracowników i studentów UG
 • otwarcie gabinetu dentystycznego w budynku przy ul. Wita Stwosza 58
 • remonty domów studenckich
 • utworzenie Klubów Profesorskich na niektórych Wydziałach oraz w Bibliotece Głównej UG

7. Rozwój infrastruktury i nowe inwestycje

 • pozyskanie funduszy unijnych i środków krajowych na rozwój infrastruktury uniwersyteckiej
 • rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • utworzenie Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej
 • utworzenie Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
 • utworzenie Eko-Parku im. Macieja Płażyńskiego na Kampusie Bałtyckim w Gdańsku-Oliwie
 • inwestycje w Stacji Morskiej w Helu
 • oddanie do użytku statku naukowo-badawczego „Oceanograf”
 • inwestycje w Zakładzie Poligrafii UG

MÓJ PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
W LATACH 2020–2024 (Z WIZJĄ DO ROKU 2030)

Najwyższy poziom kształcenia uniwersyteckiego

 • podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich
 • unowocześnienie programów nauczania i form kształcenia
 • dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb społecznych i gospodarczych z naciskiem na wymiar praktyczny i interdyscyplinarność kształcenia
 • wprowadzenie jako obowiązkowych dwóch języków obcych dla studentów studiów stacjonarnych

Najwyższa jakość w badaniach naukowych i kreowaniu innowacji

 • intensyfikacja badań w Priorytetowych Obszarach Badawczych, zdefiniowanych podczas prac nad wnioskiem „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
 • dalsze działania w kierunku uzyskania statusu uczelni badawczej
 • intensyfikacja działań w kierunku umiędzynarodowienia, przede wszystkim w ramach Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego
 • wspieranie interdyscyplinarności badań naukowych
 • wspieranie zespołów naukowych na UG oraz wzmacnianie ich pozycji na akademickiej i naukowej mapie świata
 • zwiększenie uczestnictwa w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów, szczególnie w programach Horyzont 2020 i Horyzont Europa
 • umożliwienie młodym naukowcom szybkiej ścieżki kariery zawodowej
 • zwiększenie do 80% udziału doktorów (adiunktów) w kierowaniu projektami badawczymi
 • prowadzenie aktywnej rekrutacji pracowników naukowych i dydaktycznych – młodych doktorów powracających do Polski ze staży zagranicznych
 • zatrudnienie pracowników administracyjnych do wsparcia projektów naukowych
 • wsparcie Rad Dyscyplin w celu uzyskania przez wydziały UG w kolejnej ewaluacji kategorii A i A+
 • wprowadzenie systemu motywacji i premiowania pracowników wykazujących się szczególną aktywnością, by wspierać ich w odnoszeniu dalszych sukcesów, m.in. wprowadzenie premii i dodatkowych wynagrodzeń za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach i monografiach oraz w czasopismach cieszących sie wysokim prestiżem

Otwartość, społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie Uniwersytetu

 • zwiększenie oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze
 • systemowe wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, wsparcie koncepcji akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, tworzenia spółek spin-off
 • pogłębianie współpracy międzyuczelnianej, zwłaszcza z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Gdańską
 • promowanie i realizacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • organizacja i wspieranie inicjatyw służacych popularyzacji nauki w społeczeństwie
 • opracowanie i realizacja polityki Zielonego Uniwersytetu (Green University)
 • opracowanie i wdrożenie zinstytucjonalizowanej platformy komunikacji i współpracy Uczelni zintegrowanej z otoczeniem społeczno-gospodarczym Polski, państw członkowskich UE i innych państw
 • aktywny udział w programach oraz projektach krajowych i międzynarodowych związanych z upowszechnianiem koncepcji Otwartej Nauki (Forum Uniwersytetów Zaangażowanych, projekty z obszaru Odpowiedzialnych Badań i Innowacji)
 • opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci

Najwyższy poziom efektywności w zarządzaniu Uniwersytetem

 • zmiany w obszarach: organizacji, finansów, zarządzania i informatyzacji
 • wprowadzenie systemu finansowania UG w zakresie: dydaktyki, nauki, rozwoju, infrastruktury, innowacyjności, inwestycji
 • ograniczenie biurokracji
 • wzmacnianie kompetencji prorektorów i dziekanów oraz dyrektorów instytutów
 • utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia w Gdańsku-Oliwie, w budynku przy ul. Wita Stwosza 58, z własną medycyną pracy
 • otwarcie żłobka, drugiego Przedszkola Uniwersyteckiego przy mieszkaniach służbowych pracowników UG, a także tzw. family rooms na wydziałach, które to zechcą wprowadzić
 • inwestycje w informatyzację i informatykę

Poprawa warunków socjalno-bytowych zarówno studentów, jak i pracowników poprzez m.in. inwestycje i modernizacje; najważniejsze zaplanowane na lata 2020–2024 to:

 • utworzenie i budowa Instytutu Badań Stosowanych UG (GIBS), w ramach którego będą działać 4 jednostki:
  • Centrum Badań nad Nowotworami Zwierząt
  • Zespół Laboratoriów Wspólnych (UG Core Facility)
  • Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
  • Centrum Treningowo-Edukacyjne
 • budowa Instytutu Produkcji Form Audiowizualnych wraz z salą kinową
 • modernizacja należącego do UG budynku przy ul. Kładki 24-26 w Gdańsku (dawne Victoriaschule)
 • budowa budynku administracji w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG
 • modernizacja budynku Instytutu Oceanografii UG w Gdyni
 • drugi etap modernizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
 • budowa laboratorium i wymiana ogrodzenia w Stacji Badawczej UG w Borucinie
 • budowa domu socjalnego dla studentów w Stacji Biologicznej UG na Wyspie Sobieszewskiej
 • budowa Centrum Integracji Akademickiej (CIA) wraz z barem szybkiej obsługi, restauracją i kawiarnią w Kampusie Oliwskim
 • budowa Centrum Sportowego
 • modernizacja domów studenckich na Kampusie UG
 • modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego UG w Łączynie
 • rozpoczęcie budowy mieszkań dla pracowników i profesorów wizytujących UG

Wyróżnikami Uniwersytetu Gdańskiego staną się:

wysoki poziom kształcenia i prowadzonych badań – umiędzynarodowienie – dostępność – otwartość – stabilność – społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie

Program rozwoju Uniwersytetu stanowi odpowiedź na wyzwania społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne, przed jakimi stawia polskie uczelnie Ustawa 2.0. W przedstawionym programie proponuję konkretne działania, które będą skutkować tym, że Uniwersytet Gdański stanie się miejscem otwartym, dostępnym, gwarantującym wysoki poziom kształcenia (również o profilu praktycznym), w dużej mierze o charakterze interdyscyplinarnym, bowiem rozwój dokonuje się na styku nauk. Będzie Uczelnią rozpoznowalną na arenie międzynarodowej jako silny ośrodek naukowy, Uniwersytet Europejski. Jednocześnie stanie się miejscem umożliwiającym kadrze naukowej ciągłe doskonalenie się i dającym wsparcie w podejmowanych przez nią inicjatywach, premiującym zaangażowanie w działania o charakterze praktycznym i otwartym na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i innymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

Takim widzę Uniwersytet Gdański.